Obchodná verejná súťaž

Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 46, 060 01 Kežmarok

(ďalej len vyhlasovateľ)

vyhlasuje v súlade s § 9a zákona č. 138/1991 Zb., v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka  na prenájom nebytového priestoru v objekte Starý trh 47 v Kežmarku.

OVS_Star_trh_47.pdf

Viac...

Verejná obchodná súťaž

Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 46, 060 01 Kežmarok

(ďalej len vyhlasovateľ)

 

vyhlasuje v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov. Predmetom zakázky je poskytovanie služieb v predmete zakázky " Služby Kežmarskej informačnej agentúry a Prevádzky výstavnej siene

 

VOS_-_KIA_a_Vstavna_sie.pdf

Tlač novín Kežmarok

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

 

v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

 

Tlač novín Kežmarok

Jedná sa o tlač novín Kežmarok na 12 mesiacov, ktorého vydávateľom je Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 060 01 Kežmarok. Periodikum je mesačník. Plánuje sa vydať 10 čísel vo variante A a dve čísla vo variante B. Bližší opis variantov je uvedený vo výzve na predloženie ponuky na poskytnutie služby

 

 

https://storage.cinemaware.eu/285/76/NÁVRH.pdf


https://storage.cinemaware.eu/285/76/VÝZVA1.pdf

https://storage.cinemaware.eu/285/76/VÝZVA2.pdf

https://storage.cinemaware.eu/285/76/VÝZVA3.pdf

https://storage.cinemaware.eu/285/76/VÝZVA4.pdf

 

Obchodná verejná súťaž

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok

 

 

v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

 

smerujúcu k uzavretiu nájomnej zmluvy nebytových priestorov.